پیشینه حلقه ازدواج

پیشینه حلقه ازدواج : گر به پیشینه حلقه ازدواج نگاهی بیاندازیم به مصر باستان خواهیم رسید؛ زمانیکه در 3000 سال قبل مصریان باستان برای اعلام تعهد به همسر خود، از ...