جراحی پلاستیک

جراحی پلاستیک چیست ؟ به روزهای اولیه‌ی جراحی پلاستیک گذشته و جذابیت نام این رشته نیز همچون افسانه‌ای احاطه شده است. اما بیایید یک نگاه نزنیم به این ایده اشتباهی ...