انتخاب مدل ریش مناسب داماد

انتخاب مدل ریش مناسب داماد : شاید همه دامادها یار نداشته باشند که صورتشان را به طور کامل اصلاح کنند و هستند دامادهایی که یار دارند ریش و سبیل داشته ...