دوران نامزدی

دوران نامزدی در فرهنگ ما خیلی از دختر و پسر ها پیش از این که به ذیل یک سقف بروند ،دوران نامزدی یا همان عقد را تجربه می کنند ، ...