نور درمانی و آشنایی با ویژگیهای آن

نور درمانی و آشنایی با ویژگیهای آن : ال‌ ای‌ دی تراپی یا نوردرمانی با LED )Light Emitting Diode) 1 روش درمان پوست میباشد که با استفاده از نورهای قرمز ...