فنون آرایش داماد

فنون آرایش داماد حتما شما هم در بعضی تصویر های عروسی دیده اید که عروس خانم به طور کامل آراسته و قشنگ میباشد اما داماد صورتش بر اثر عرق یا ...